uManage
Skip Navigation Links

uManage Belastingen
Alle belastingen managementinformatie overzichtelijk op één plek

Met uManage bent u ervan verzekerd dat alle benodigde managementinformatie op het gebied van belastingen altijd beschikbaar is. Alle gewenste kengetallen, detailgegevens en voortgangsrapportages worden via ons webbased informatiesysteem op overzichtelijke wijze gepresenteerd. Zo heeft u altijd een actueel en betrouwbaar overzicht, rechtstreeks gekoppeld aan uw belastingsysteem.

Realisatie
Voor iedere belastingsoort wordt volledig inzicht gegeven in de begrote, opgelegde en de geprognosticeerde opbrengst. Tot op detailniveau zijn de gegevens opvraagbaar en exporteerbaar naar Excel.

Invordering
Per belastingsoort wordt inzicht gegeven in de hoogte van de aanslag, de invorderingskosten en de bijbehorende openstaande posten. Per kohier is zichtbaar op welke wijze de incasso plaatsvindt. Daarnaast wordt de stand van zaken met betrekking tot de dwanginvordering in beeld gebracht.

Voortgangsrapportages
De voortgangsrapportages zijn gerelateerd aan de uitvoering van de belastingtaken en laten zien hoe de actuele stand van zaken is en hoe deze zich heeft ontwikkeld in de tijd. Het betreft kengetallen met betrekking tot waardebepaling, bezwaar en beroep, relaties, invordering en kwijtschelding. Ook hier kunnen de detailgegevens worden geraadpleegd en geƫxporteerd.

Voor samenwerkingsverbanden is er de optie om de deelnemers via een beveiligde internetomgeving toegang te verlenen tot de eigen gegevens. Dit maakt uManage bij uitstek geschikt voor belastingsamenwerkingen, maar ook de belastingafdelingen van gemeenten en waterschappen kunnen profiteren van de inzichtelijkheid die uManage biedt.

Hoe ziet uManage Belastingen eruit?
Hieronder vindt u enkele schermafbeeldingen van de software.Om een echt goede indruk te krijgen van de mogelijkheden die uManage Belastingen u te bieden heeft, komen wij graag bij u langs om uManage Belastingen live te laten zien. Neem hiervoor contact met ons op.
DiGEM © 2013 - 2017